+45 88 13 60 10 info@2cnetworks.dk

Handelsbetingelser 2C Networks ApS

 

1. Anvendelsesområde

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for ethvert salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra 2C Networks ApS til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”kunden”).

Betingelserne gælder for alle 2C Networks´ salg og leverancer, uanset om leverancen skal driftes af kunden, en af kunden valgt samarbejdspartner hos 2C Networks eller en af 2C Networks valgt samarbejdspartner.

Afgivelse af ordre forudsætter Kunden opretter sig som kunde i 2C Networks´ kunderegister.
Ved kundens oprettelse/ registrering i kunderegistret, erklærer kunden samtidigt at have gjort sig bekendt med nærværende Handelsbetingelser/vilkår.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og 2C Networks, og uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefon eller på anden vis.

Hvis en aftale omfatter hardware eller software, kan disse desuden være omfattet af særlige licens- og garantivilkår udstedt af tredjepartsleverandøren, hvortil der henvises, herunder til den pågældende leverandørs hjemmeside. I sådanne tilfælde er der tale om en aftale indgået direkte mellem kunden og tredjepartsleverandøren uden noget ansvar for 2C Networks.

Det er en forudsætning for kundens køb, at nærværende Handelsbetingelser/ vilkår accepteres af kunden og denne opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem forinden afgivelse af en eventuel ordre.

 

2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.

Enhver produktinformation samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet (f.eks. ydeevne, oppetid, svartid mv.) er kun vejledende. Kunden bærer selv det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte driftsmiljø.

2C Networks forbeholder sig ret til at ændre pris, betalings samt leverings-vilkår i tilbud uden varsel, indtil 2C Networks, har modtaget kundens ordre og givet accept af denne.

Endelig aftale mellem kunden og 2C Networks anses først for indgået, når 2C Networks, har modtaget kundens ordre.

Faktura fremsendes i forbindelse med afsendelse af varen/ydelsen.

 

3. Levering og leveringstid

Levering sker som udgangspunkt alene til adresser i Danmark, medmindre andet særskilt aftales med kunden.

Leveringstiden er alene vejledende og afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og 2C Networks.

Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. 2C Networks er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

I tilfælde af forsinkelse med leveringen kan kunden alene ophæve aftalen, hvis forsinkelsen overstiger 8 uger og ophævelse kan ikke ske såfremt del-levering er foretaget uanset om det leverede måtte være taget i brug eller ej.

Kunden har, såfremt ophævelse kan ske grundet fuldstændig manglende levering, ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.

 

4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling

4.1 Priser
Alle priser er ekskl. moms, afgifter og håndteringsomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer, der kan forekomme helt frem til bestilling – herunder også leverandørernes prisforhøjelser.

Forhøjes prisen på en vare/ydelse med mere end 10% indtil aftalens indgåelse, kan kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles 2C Networks skriftligt øjeblikkeligt efter, at kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

4.2 Håndteringsomkostninger
2C Networks tilstræber at anvende den mest favorable transportør til levering i Danmark, iht. dennes sædvanlige betingelser.

Håndteringsomkostningerne beregnes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår hos transportøren.

Udover de direkte håndteringsomkostninger, kan hver forsendelse pålægges et beløb til dækning af f.eks. fragtforsikring, bl.a. når der er tale om inden udenlandske leverancer.

4.3 Betaling

Hvis ikke andet er aftalt, er betalingsfristen Netto 14 dage

2C Networks kan acceptere, efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed, at levere varer/ydelser på kredit. I tilfælde heraf henvises punkt 5, idet et ejendomsforbehold altid vil udgøre en integreret del af leveringen og kreditaftalen med kunden.

Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, herunder postulerede fejl, mangler, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

4.4 Forsinket betaling
Ved forsinket betaling påløber der morarente svarende til 2 % pr. måned og et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

2C Networks udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, før kravet tages til inkasso.

 

5. Ejendomsforbehold

2C Networks forbeholder sig ejendomsretten til varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.

Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares, vedligeholdes og forsikres forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi.

Kunden forpligter sig til ikke uden 2C Networks´ skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe 2C Networks´ sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen, indbygges og/ eller adskilles således at det leverede ikke kan identificeres på betryggende vis.

 

6. Returret

2C Networks tilbyder som udgangspunkt ikke returret.

I særlige tilfælde kan 2C Networks acceptere at en vare returneres. Såfremt dette aftales skal varen returneres i original og ubrudt emballage. Ordrer på skaffevarer kan dog aldrig annulleres eller returneres, medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler.

2C Networks er som udgangspunkt ikke lagerførende, det betyder alle varer er særligt hjemkøbt/skaffet til kundens ordre. Kunden afholder selv omkostningerne ved returnering af varer til 2C Networks, og bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse ved 2C Networks.

Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af 2C Networks. Returnummeret udleveres ved at kontakte info@2cnetworks.dk med angivelse af kundenavn, kundenummer, fakturanummer og varenummer. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises. Håndteringsomkostninger, forsikring, gebyrer mv. refunderes ikke.

 

7. Reklamation samt fejl og mangler

2C Networks kan alene gøres ansvarlig for at udbedre oprindelige fejl og mangler i overensstemmelse med Købeloven og aftalen med kunden, herunder nærværende Handelsbetingelser.

Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter modtagelsen af en leverance at foretage fuldstændig kontrol af varen/ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler og straks skriftligt reklamere med specifikation af den mangel der gøres gældende.

Ved transportskadet leverance skal denne afvises eller modtages med forbehold ved at anmærke det på terminalen/fragtbrevet, transportskade er udvendige synlige skader på emballagen. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve hardware umiddelbart efter leveringen. Reklameres der ikke rettidigt i overensstemmelse med ovennævnte, er retten til at gøre mangels indsigelser gældende bortfaldet.

Reklamationsperioden er under alle omstændigheder begrænset til 6 måneder fra leveringen dog således at reklamationsperioden alene er 3 måneder fra leveringen for så vidt angår netdele og batterier, idet dog perioden eventuelt kan forlænges såfremt producentens bestemmelser angiver dette. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig nogen mangler.

For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 6 måneder reklamationsperiode.

2C Networks´ ansvar for fejl og mangler er altid begrænset til 1: at foretage afhjælpning 2: eller foretage om-levering inden for rimelig tid, eller 3: kreditere leverancen uden kunden kan kræve erstatning i denne forbindelse

2C Networks er uden ansvar for fejl og mangler i enhver henseende, som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end 2C Networks eller 2C Networks´ servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert net-tilslutning eller enhver følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.

Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med 2C Networks, påhviler således ikke 2C Networks, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.

 

8. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

2C Networks er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen. 2C Networks fraskriver sig således ethvert ansvar for følgeskader, direkte og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre direkte eller indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.

2C Networks´ produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og 2C Networks fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele 2C Networks, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

I intet tilfælde kan 2C Networks´ erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 125 % af prisen for den pågældende vare/ydelse i henhold til den af 2C Networks udstedte ordrebekræftelse. I alle tilfælde er 2C Networks´ samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 1.000.000.

 

9. Personoplysninger

2C Networks´ behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af databeskyttelsesloven.

2C Networks efterlever de registreredes rettigheder (indsigtsret, rettelse, ret til sletning, begrænsning af behandling, indsigelse og dataportabilitet)

Kunden kan kontakte 2C Networks, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles om kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og til information, hvis uforudsete problemer skulle opstå. 2C Networks videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har givet accept til dette.

 

10. Ophavsret og licensbetingelser for software

Kunden er til enhver tid forpligtet til at respektere de licensbetingelser som gælder for den leverende software og som fremgår af producentens/tredjepartsleverandørens til enhver tid gældende vilkår for brugsretten.

Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder herunder for uberettiget videregivelse til tredjemand. Kunden skal friholde 2C Networks for ethvert krav i anledning af kundens tilsidesættelse af licensbetingelserne.

 

11. Force Majeure

Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor 2C Networks´ kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver 2C Networks´ forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer.

I en sådan ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med 2C Networks, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel, med mindre levering er påbegyndt.

2C Networks ApS kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

 

12. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem kunden og 2C Networks i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret med Retten i Århus som værneting.

 

13. Ugyldighed, herunder partiel ugyldighed

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og 2C Networks og misligholdelsesbeføjelser kan således ikke gøres gældende som følge heraf.

 

14. Overdragelse af rettigheder helt eller delvist

2C Networks er berettiget til – helt eller delvist at overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører.

Medmindre der er givet skriftligt samtykke fra 2C Networks, må kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand.

Sidst opdateret d. 19. februar 2020
Version: Handelsbetingelser-2020-02-19a